Mając na uwadze troskę o dane osobowe Pacjentów, w celu zapewnienia najwyższego stopnia ich ochrony i pełnej zgodności usług świadczonych przez ArsMedis Sp. z o.o. Chirurgia sp. k. z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, jak i dla umożliwienia prowadzenia procesu medycznego oraz możliwie najlepszego kontaktu z Pacjentem, w ArsMedis sp. z o.o. Chirurgia sp. k. (dalej także: „ArsMedis”) została wprowadzona POLITYKA PRYWATNOŚCI dotyczącą ochrony danych osobowych oraz udostępniania dokumentacji medycznej Pacjentom.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, jak również w celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: RODO@arsmedis.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Pacjentowi przysługuje prawo:

 1. dostępu do jego danych osobowych przetwarzanych przez Centrum medyczne, a także do informacji dotyczących celów tego przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione oraz – w miarę możliwości – planowany okres przechowywania danych;
 2. żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych jego dotyczącego, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także niezwłocznego sprostowania tych danych, które są nieprawidłowe, oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 3. żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”);
 4. żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia.

Z uwagi na zautomatyzowany sposób przetwarzania danych osobowych Pacjentów, stosowany przez Centrum medyczne, Pacjent ma prawo otrzymania do odczytu swoich danych, które dostarczył, a także przesłania ich innemu podmiotowi.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH I LECZENIA

 1. Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016.922, dalej jako „Ustawa”), Pacjent przyjmuje do wiadomości, że poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych przez Centrum medyczne.
 2. Stosownie do art. 24 ust. 1 Ustawy, Pacjent przyjmuje do wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest ArsMedis Sp. z o.o. Chirurgia sp. k., z siedzibą przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 110, 50-307 Wrocław, a także, że podane dane są zbierane wyłącznie na potrzeby świadczenia usług medycznych i leczenia oraz zarządzania udzielaniem usług medycznych oraz że ich podanie jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania oznacza brak możliwości korzystani w pełni z usług świadczonych przez Centrum medyczne.
 3. Centrum medyczne ma prawo powierzenia innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych Pacjentów na warunkach zawartej z nim umowy; podmiot ten może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w tej umowie w celu określonym w ust. 2.

PRAWA PACJENTA DO ZAPOZNANIA Z DOKUMENTACJĄ MEDYCZNĄ

 1. Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zapoznania się z dokumentacją medyczną, która udostępniana jest do wglądu, z zapewnieniem możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć:
  – przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  – przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu;
  – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; oraz
  – na informatycznym nośniku danych.
 2. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy i przechowywane przez nasze Centrum, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
 3. Centrum medyczne prowadzi wykaz zawierający następujące informacje o udostępnianej dokumentacji medycznej:
  – imię (imiona) i nazwisko Pacjenta, którego dotyczy dokumentacja;
  – sposób i zakres udostępnienia dokumentacji;
  – imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż Pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna;
  – imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację;
  – datę udostępnienia dokumentacji.
 4. W przypadku śmierci Pacjenta Centrum medyczne, dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez Pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu Pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.